Zásady ochrany osobných údajov

Všeobecné informácie

Správcom tohto webového portálu http://www.Partversal.sk (ďalej len "portál") je spoločnosť UAB "Recaras" (ďalej len "správca údajov"). V týchto zásadách ochrany osobných údajov (ďalej len "zásady ochrany osobných údajov") spolu s podmienkami používania portálu Partversal.sk definujeme a vysvetľujeme, ako zhromažďujeme a ďalej spracúvame osobné údaje návštevníkov portálu. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie, na základe ktorých vás možno priamo alebo nepriamo identifikovať. Osobné údaje zahŕňajú meno, priezvisko, dátum narodenia, poštovú alebo e-mailovú adresu, údaje o polohe a internetový identifikátor, charakteristiky, ktoré sú pre vás špecifické, atď. Pri spracúvaní osobných údajov sa snažíme, aby boli presné, bezpečné, dôverné, riadne uložené a chránené.

Je dôležité, aby ste si prečítali Zásady ochrany osobných údajov, pretože podmienky uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov sa budú uplatňovať pri každom prístupe k našim službám bez ohľadu na to, aké zariadenie používate (počítač, mobilný telefón, tablet alebo iné). Pokračovaním v prehliadaní portálu potvrdzujete, že ste si prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov a rozumiete ich ustanoveniam.

Pri spracúvaní vašich osobných údajov dodržiavame požiadavky všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), zákona o právnej ochrane osobných údajov Litovskej republiky, ako aj požiadavky na spracúvanie osobných údajov stanovené v iných právnych predpisoch.

Pojmy použité v týchto zásadách ochrany osobných údajov sa chápu tak, ako sú definované v GDPR.

ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI ÚDAJOV:

UAB "RECARAS"

Kód právnickej osoby 303309407

Kód platiteľa DPH LT100010882013

Adresa Zietelos g. 3, LT-03160 Vilnius

Tel. +370 61622772

E-mail [email protected]

 1. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE ZHROMAŽĎUJEME?

1.1 Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme a spracúvame:

Názov údajov

Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov

Právny základ spracovania

Registračné údaje

Požadované registračné údaje: e-mailová adresa.

Alternatívne údaje (údaje, ktoré poskytujete podľa vlastného uváženia): meno, priezvisko, telefónne číslo, adresa na doručenie.

Spracovanie týchto osobných údajov sa vykonáva v súlade so zmluvou o používaní portálu Partversal.sk uzavretou medzi vami a Partversal.sk.

Údaje o nákupe

Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri nákupe tovaru na portáli Partversal.sk.

Zhromažďujeme od vás tieto osobné údaje: meno, priezvisko, e-mailovú adresu, telefónne číslo, adresu doručenia, spôsob doručenia, spôsob platby, informácie o platbe (okrem iného vrátane čísla bankového účtu).

Na základe kúpno-predajnej zmluvy.

Cookies

História vášho prehliadania a správania na Partversal.sk.

Na základe vášho súhlasu.

Možnosti komunikácie

Patria sem vaše voľby týkajúce sa prijímania našich marketingových ponúk a voľby týkajúce sa komunikácie. Dávame vám možnosť spravovať rôzne typy komunikácie, ktoré sa rozhodneme poskytovať, vrátane možností prihlásenia a odhlásenia.

Zhromažďujeme od vás tieto údaje: meno, priezvisko, e-mailovú adresu, telefónne číslo, IP adresu, údaje z nákupného košíka, údaje o nákupe, históriu objednávok, históriu platieb.

Na základe zmluvy o používaní portálu Partversal.sk uzavretej medzi vami a Partversal.sk.

Kontaktné informácie, spätná väzba a otázky

Keď nám poskytnete spätnú väzbu, kontaktujete nás so žiadosťou o pomoc alebo nám položíte otázky, môžeme zhromažďovať údaje, ako je vaše meno, e-mailová adresa, telefónne číslo a/alebo iné kontaktné informácie, aby sme mohli reagovať na vašu spätnú väzbu, poskytnúť pomoc alebo odpovedať na vaše otázky. Patria sem záznamy a kópie vašej prípadnej korešpondencie s nami (vrátane e-mailových adries a telefónnych čísel).

Na základe zmluvy o používaní portálu Partversal.sk uzavretej medzi vami a Partversal.sk.

Analytické údaje

Aby bolo vaše používanie nášho portálu čo najjednoduchšie a najpohodlnejšie, analyzujeme vaše činnosti prostredníctvom analýzy a spracovania nasledujúcich osobných údajov:

históriu nákupov, históriu prehliadania, históriu platieb, recenzie zakúpených produktov, odpovede na prieskumy, históriu komunikácie medzi vami a nami vrátane elektronickej korešpondencie.

Na základe oprávneného záujmu.

Marketingové údaje

Aby sme vám mohli poskytovať informácie o inováciách, produktoch, akciách a ponukách projektov, spracúvame tieto osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailovú adresu, identifikačné čísla zariadení.

Na základe vášho súhlasu.

 1. ÚČELY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  1. Vaše osobné údaje zhromažďujeme len na konkrétne, výslovne uvedené a legitímne účely a nespracúvame vaše osobné údaje žiadnym spôsobom, ktorý je s týmito účelmi nezlučiteľný.

  2. Aby sme vám mohli poskytnúť prístup k portálu Partversal.sk a umožniť vám používať portál Partversal.sk, spracúvame tieto osobné údaje:

   1. registračné údaje.

  3. Na účely predaja a spracovania dopytov spracúvame tieto osobné údaje:

   1. údaje o obstarávaní.

  4. Chceme, aby ste portál Partversal.sk používali čo najjednoduchšie a najpohodlnejšie, preto v záujme zlepšenia našich služieb neustále analyzujeme naše činnosti prostredníctvom analýzy a správy týchto údajov:

   1. údaje o súboroch cookie;

   2. analytické údaje.

  5. Spracovanie vašich osobných údajov na účely spracovania vašich žiadostí a otázok:

   1. Aby sme vám mohli poskytovať kvalitné služby a komplexný servis, spracúvame vaše osobné údaje uvedené v časti 1.2 týchto zásad ochrany osobných údajov aj na účely plnenia vašich požiadaviek a otázok.

  6. Aby sme vám mohli poskytovať spoločné ponuky, spracúvame tieto osobné údaje:

   1. marketingové údaje. Osobné údaje uvedené v tomto odseku sa spracúvajú len na základe vášho súhlasu. Svoj súhlas máte právo kedykoľvek odvolať tak, že nás písomne kontaktujete na adrese [email protected] alebo zmeníte stav predplatného svojho účtu.

 2. MÔŽEM NAMIETAŤ PROTI SPRACOVANIU MOJICH OSOBNÝCH ÚDAJOV A POUŽÍVANIU PORTÁLU Partversal.sk?

  1. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na základe vášho súhlasu. V prípade absencie povinných údajov však nebudeme môcť váš nákup zrealizovať, pretože predávajúci by nebol schopný vašu objednávku vybaviť.

 3. AKO SA PRENÁŠAJÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

  1. Vaše osobné údaje môžeme preniesť tretím stranám, aby sme vám mohli poskytnúť tovar a služby, ktoré požadujete. Budeme prenášať len tie vaše osobné údaje, ktoré sú potrebné na riadne vybavenie vašej objednávky.

  2. Vaše osobné údaje odovzdávame predajcom, od ktorých nakupujete tovar. Vaše osobné údaje sa predajcom odovzdávajú tak dlho, ako je to potrebné na riadne vybavenie vašej objednávky.

  3. Vaše osobné údaje sa prenášajú poskytovateľom služieb, ako sú doručovacie spoločnosti, ktoré poskytujú služby predajcovi alebo Partversal.sk.

  4. V prípade súdneho konania môžu byť vaše osobné údaje postúpené iným stranám:

   1. orgánom verejnej moci v súlade s postupom stanoveným právnymi predpismi Litovskej republiky.

  5. Vaše údaje môžeme tiež poskytnúť iným stranám, ak sa domnievame, že je to potrebné na splnenie zákonných požiadaviek štátnych orgánov alebo v prípade súdneho procesu (napríklad súdny príkaz, príkaz na prehliadku alebo predvolanie).

 4. AKO DLHO UCHOVÁVAME OSOBNÉ ÚDAJE?

  1. Vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na splnenie zmluvy o kúpe tovaru, nie však kratšie, ako to vyžadujú právne predpisy upravujúce našu činnosť. Vaše osobné údaje, ktoré sa spracúvajú po udelení súhlasu s takýmto spracúvaním vašich osobných údajov, sa spracúvajú a uchovávajú do dňa odvolania vášho súhlasu.

 5. AKO MÔŽEM ZÍSKAŤ PRÍSTUP K SVOJIM OSOBNÝM ÚDAJOM SPRACÚVANÝM SPOLOČNOSŤOU Partversal.sk?

  1. Máte právo na prístup k vašim osobným údajom, ktoré spracúvame. Prístup k vašim osobným údajom môžete získať týmito spôsobmi:

   1. zaslaním žiadosti na adresu: [email protected]

   2. kontaktujte nás na telefónnom čísle +370 614 27277.

 6. AKO MÔŽEM ZMENIŤ/OPRAVIŤ SVOJE OSOBNÉ ÚDAJE?

  1. Ak ste zistili, že vaše osobné údaje sú nepresné alebo neúplné, a chcete ich zmeniť alebo opraviť, môžete tak urobiť nasledujúcimi spôsobmi:

   1. Vo svojom používateľskom profile v časti "Moje údaje".

   2. kontaktujte nás na adrese [email protected];

   3. kontaktujte nás na telefónnom čísle +370 614 27277.

 7. MÔŽEM VÁS POŽIADAŤ O VYMAZANIE MOJICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

  1. Máte právo požiadať nás o ukončenie spracovania a vymazanie vašich osobných údajov Vaše osobné údaje budú na základe vašej žiadosti vymazané.

  2. Vaše osobné údaje nebudú z našej databázy vymazané, ak na základe vašej žiadosti zistíme, že:

   1. Vaše osobné údaje sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo spracované;

   2. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov ste neodvolali;

   3. Neudelili ste súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, ale takéto spracovanie je nevyhnutné na naše oprávnené záujmy;

   4. Vaše osobné údaje sme povinní spracúvať podľa platných právnych predpisov Európskej únie a vnútroštátnych právnych predpisov.

   5. Je nevyhnutné, aby sme vaše údaje spracúvali na účely preukazovania, uplatňovania alebo obhajoby právnych nárokov.

  3. O vymazanie svojich osobných údajov môžete požiadať týmito spôsobmi:

   1. kontaktujte nás na adrese [email protected];

   2. kontaktujte nás na telefónnom čísle +370 614 27277.

 8. MÔŽEM OBMEDZIŤ PRÁVO NA SPRACOVANIE SVOJICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

  1. Máte právo obmedziť nám spracovanie vašich osobných údajov. Ak obmedzíte spracúvanie vašich osobných údajov, nebudeme už vykonávať žiadne činnosti s vašimi osobnými údajmi okrem ich uchovávania. Spracúvanie vašich osobných údajov môžete obmedziť aspoň v jednom z nasledujúcich prípadov:

   1. Vaše osobné údaje sú nepresné (v tomto prípade bude spracovanie vašich osobných údajov obmedzené, kým sa neoverí ich presnosť);

   2. Vaše osobné údaje sa spracúvajú nezákonne, ale vy nesúhlasíte s ich vymazaním;

   3. Partversal.sk už nepotrebuje vaše osobné údaje na vyššie uvedené účely, ale sú potrebné na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

   4. Vaše osobné údaje sa spracúvajú, ak namietate proti takémuto spracúvaniu vašich osobných údajov (spracúvanie bude na tomto základe obmedzené, kým sa neoverí, že dôvody, pre ktoré spracúvame vaše osobné údaje, prevažujú nad vašimi).

  2. Spracovanie svojich osobných údajov môžete obmedziť týmito spôsobmi:

   1. kontaktujte nás na adrese [email protected];

   2. kontaktujte nás na telefónnom čísle +370 614 27277.

 9. MÔŽEM SVOJ SÚHLAS ODVOLAŤ A AKO TO UROBIŤ?

  1. Súhlas so spracovaním vašich osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať niekoľkými spôsobmi:

   1. kontaktujte nás na adrese [email protected];

   2. kontaktujte nás na telefónnom čísle +370 614 27277.

 10. AKO MÔŽEM POŽIADAŤ O UPLATNENIE SVOJICH PRÁV?

  1. Žiadosti týkajúce sa vašich osobných údajov môžete podať týmito spôsobmi:

   1. kontaktujte nás na adrese [email protected];

   2. kontaktujte nás na telefónnom čísle +370 614 27277.

  2. V našom systéme vás identifikujeme podľa vašej e-mailovej adresy. Keď nám posielate žiadosť jedným z uvedených spôsobov, vždy uveďte e-mailovú adresu, pre ktorú sa informácie zhromažďujú. Ak e-mailovú adresu neuvediete alebo ak nie je totožná s e-mailovou adresou osoby, ktorá žiadosť podáva, nebudeme vás môcť správne identifikovať a poskytnúť vám požadované informácie alebo vašu žiadosť zrealizovať.

 11. STRÁNKY. ČO JE TO?

  1. Informácie o vás zhromažďujeme pomocou súborov cookie a podobných technológií. Súbory cookie sú malé súbory, ktoré sa dočasne ukladajú na pevný disk vášho zariadenia a umožňujú nám rozpoznať vás pri ďalších návštevách portálu, uložiť históriu prehliadania, preferencie, prispôsobiť obsah, zrýchliť vyhľadávanie na portáli, vytvoriť užívateľsky prívetivé a priateľské prostredie portálu a zvýšiť efektívnosť a spoľahlivosť portálu. Súbory cookie sú bežnou praxou pri prehliadaní webových stránok, ktorá uľahčuje ich používanie.

  2. Prostredníctvom súborov cookie môžeme zhromažďovať tieto informácie: vašu IP adresu, počet návštev portálu, typ webového prehliadača, ktorý používate, stránky, ktoré si na portáli prezeráte, demografické údaje a v prípade, že ste na portál prišli z webovej stránky tretej strany, URL odkaz na túto stránku.

  3. Informácie získané zo súborov cookie používame na tieto účely:

   1. na zabezpečenie funkčnosti portálu (napr. aby ste mohli využívať personalizáciu portálu);

   2. aby sme mohli portál vylepšiť tak, aby lepšie vyhovoval vašim potrebám;

   3. vývoj služieb a analýza ich používania;

   4. na cielený marketing.

  4. Bez toho, aby boli dotknuté právne predpisy, môžeme kombinovať informácie získané pomocou súborov cookie s informáciami, ktoré sme o vás získali inými spôsobmi (napr. kombinovať informácie o vašom používaní portálu s osobnými údajmi, ktoré ste nám poskytli).

  5. Na portáli sa môžu používať tieto súbory cookie:

   1. technické súbory cookie - ide o súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku portálu;

   2. Funkčné súbory cookie - ide o súbory cookie, ktoré síce nie sú nevyhnutné pre fungovanie portálu, ale významne zlepšujú jeho výkon, kvalitu a používateľský zážitok;

   3. analytické súbory cookie - ide o súbory cookie, ktoré sa používajú na zostavenie štatistickej analýzy spôsobov navigácie návštevníkov portálu; údaje zhromaždené týmito súbormi cookie sa používajú anonymne;

   4. Súbory cookie na cielenie alebo reklamu - ide o súbory cookie, ktoré sa používajú na zobrazovanie ponúk alebo iných informácií, ktoré by vás mohli zaujímať;

   5. Sociálne súbory cookie - ide o súbory cookie, ktoré sú potrebné na používanie informácií portálu vo vašom účte sociálneho profilu.

  6. Súhlas s používaním súborov cookie môžete udeliť týmito spôsobmi:

   1. tým, že ich nevymažete a/alebo zmeníte nastavenia svojho webového prehliadača tak, aby neprijímal súbory cookie;

   2. Kliknutím na odkaz (lištu) "Súhlasím" na portáli o súboroch cookie môžete svoj súhlas s používaním súborov cookie kedykoľvek odvolať. Môžete tak urobiť zmenou nastavení svojho webového prehliadača tak, aby neprijímal súbory cookie. Spôsob, akým to urobíte, závisí od operačného systému a webového prehliadača, ktorý používate. Podrobné informácie o súboroch cookie, ich používaní a o tom, ako ich odmietnuť, nájdete na stránke https://policies.google.com/technologies/ads?hl=lt alebo https://www.allaboutcookies.org/.

  7. V niektorých prípadoch, najmä v prípade technických a funkčných súborov cookie, môže zakázanie, neprijatie alebo vymazanie súborov cookie spomaliť rýchlosť prehliadania webu, obmedziť fungovanie určitých funkcií portálu alebo zablokovať prístup na portál.

  8. "Facebook Pixel používame ako analytický nástroj na meranie účinnosti našej reklamy a na pochopenie vašich činností na našej webovej lokalite. Pomáha nám monitorovať reklamy na Facebooku, optimalizovať reklamy na základe zhromaždených údajov, vytvárať cieľové skupiny pre budúce reklamy a remarketing na kvalifikovaných potenciálnych zákazníkov - ľudí, ktorí už vykonali určité akcie na našej webovej lokalite.

Pohodlné doručenie

Doručenie pre vás najpohodlnejším spôsobom prostredníctvom kuriérov alebo pošty

VENIPAK LogoDPD LogoGLS LogoFedex Logo

Flexibilná platba

Platba kartou, e-bankingom alebo v hotovosti

Visa LogoMasterCard LogoPaypal LogoPaysera Logo

Pomoc

Kontaktujte našich manažérov

Partversal.sk je online obchodná platforma, kde je ľahké a rýchle nájsť diely pre ojazdené autá alebo motocykle, ktoré potrebujete. Chápeme, že váš čas je vzácny, preto sme tento systém navrhli s ohľadom na vaše pohodlie. So službou Partversal.sk nebudete musieť strácať čas obvolávaním rôznych autovrakovísk alebo šrotovisiek – stačí použiť náš portál a získate prístup k najväčšej databáze dielov pre autá a motocykle, ktoré sú dostupné v Litve na jednom mieste. Máme spojenie s mnohými spoľahlivými autovrakoviskami po celej Litve a môžeme poskytnúť širokú škálu použitých komponentov s fotografiami, popismi a cenami. Každým dňom rastie počet dodávateľov a dielov, ktoré poskytujú, a so zvyšujúcou sa ponukou dielov rastie aj vaša šanca nájsť ich u nás. Potrebné diely na auto alebo motorku si jednoducho objednáte z pohodlia domova alebo kancelárie a kuriér vám ich doručí do 3-7 pracovných dní. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa použitého dielu, vždy sa môžete poradiť s našimi skúsenými konzultantmi. Chceme sa uistiť, že budete s nákupom spokojní, takže ak diel nebude sedieť, bezplatne vám ho vymeníme alebo ho môžete vrátiť do 14 dní.

VENIPAK LogoDPD LogoGLS LogoFedex LogoDB Schenker Logo
Visa LogoMasterCard LogoPaypal LogoPaysera Logo
© 2024 Partversal.sk nie je žiadnym spôsobom prepojený s výrobcami automobilov, motocyklov a nákladných automobilov (súčiastok), ktorých informácie poskytuje a ktorých diely sa predávajú Partversal.sk. Obrázky, ochranné známky a všetky ostatné informácie slúžia len na identifikáciu výrobcov tovaru. Všetky uvedené ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov. Všetky informácie a práva chránené autorskými právami sú chránené a ich kopírovanie je zakázané.