Pravidlá

Pravidlá

Aby bolo používanie webovej stránky Partversal.sk pre každého pohodlné, kvalitné a bezpečné, poskytujeme tieto podmienky používania. Odporúčame vám, aby ste si ich prečítali skôr, ako začnete prechádzať alebo nakupovať v našom e-shope. 

Tieto pravidlá pozostávajú z Podmienok používania a Pravidiel nákupu. 

PODMIENKY POUŽÍVANIA INTERNETOVEJ STRÁNKY Partversal.sk

 1. O Partversal.sk

  1. Partversal.sk je online obchodná platforma ("webová stránka"), ktorá spája predajcov použitých a nových dielov na osobné a nákladné automobily a motocykle ("predávajúci") a kupujúcich takýchto dielov ("kupujúci").

  2. Autorské práva Partversal.sk patria spoločnosti UAB "Recaras" (ďalej len "poskytovateľ služieb"), kód spoločnosti 303309407, adresa Zietelos g. 3, Vilnius, LT-03202, zapísanej v registri právnických osôb Litovskej republiky.

  3. Poskytovateľ služieb umožňuje predávajúcemu poskytovať a zákazníkovi nakupovať tovar zobrazený na webovej stránke, ale poskytovateľ služieb nie je vlastníkom predávaného tovaru ("tovar"). Predávajúci zodpovedá za bezpečnosť a zákonnosť všetkých informácií týkajúcich sa Tovaru a zobrazených na Webovej stránke.

  4. Na webovej stránke Partversal.sk môžu zverejňovať a predávať výrobky len fyzické a právnické osoby, ktoré si zakúpili doplnkový balík na správu systému ReCar, čím sa zaručuje, že predávajúci preberajú všetku zodpovednosť stanovenú v týchto pravidlách.

 2. Všeobecné ustanovenia

  1. Tieto podmienky používania (ďalej len "podmienky používania") sa vzťahujú na používanie platformy elektronického obchodu www.Partversal.sk.

  2. Osoba, ktorá navštívila webovú stránku, prezrela si alebo uložila tovar, informácie alebo akoukoľvek inou formou využila služby webovej stránky, sa považuje za používateľa webovej stránky (ďalej len "používateľ"), a to aj v prípade, že sa nerozhodla kúpiť a stať sa kupujúcim webovej stránky (ďalej len "kupujúci"). 

  3. Všetci používatelia sú povinní akceptovať tieto Podmienky používania. Ak osoba nesúhlasí s jedným alebo viacerými bodmi týchto pravidiel, nemala by si prezerať alebo inak používať túto stránku.

  4. Správca webovej stránky má právo jednostranne meniť poskytované služby, informácie a ďalšie podmienky, ako aj akékoľvek ustanovenia zmluvných podmienok. Aktuálna verzia Podmienok je k dispozícii na Webovej stránke. Používanie Webovej stránky osobami po zmene Pravidiel sa považuje za automatický súhlas s aktualizovanými Pravidlami.

  5. Tieto zmluvné podmienky nijako neobmedzujú práva používateľov vyplývajúce zo zákonov a predpisov Litovskej republiky.

  6. Súhlas s dodržiavaním Obchodných podmienok Partversal.sk je vyjadrený v elektronickej forme. Poskytovateľ služby sa riadi právom Litovskej republiky a ustanoveniami právnych predpisov Litovskej republiky (vrátane Občianskeho zákonníka, zákona o ochrane práv spotrebiteľov, zákona o právnej ochrane osobných údajov a ďalších právnych predpisov).

 3. Registrácia používateľa

  1. Používatelia sa môžu zaregistrovať na Partversal.sk a vytvoriť si vlastný účet pre jednoduchšie používanie webovej stránky, ale nákupy môžu uskutočňovať aj neregistrovaní používatelia.

  2. Poskytovateľ služieb má právo pozastaviť alebo ukončiť registráciu používateľa, zablokovať profil používateľa a odmietnuť poskytovať používateľovi svoje služby, ak:

   1. Používateľ poskytne nepresné, nesprávne alebo zavádzajúce informácie;

   2. Poskytovateľ služieb má dôvod domnievať sa, že sa tak stalo.

  3. Používateľ je zodpovedný za bezpečnosť svojich prihlasovacích údajov.

 4.  Práva duševného vlastníctva

  1. Všetky fotografie Tovaru uverejnené na Stránke sú duševným vlastníctvom Predávajúcich.

  2. Predávajúci nesmú používať fotografie z internetu, fotobánk alebo iných zdrojov, ktoré zhotovili iní. Umiestnením inzerátu na stránke predajcovia potvrdzujú, že všetky autorské práva k fotografiám patria im.

  3. Akékoľvek kopírovanie, šírenie a/alebo iné používanie obsahu webovej lokality používateľmi bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa služieb a/alebo bez dodržania zmluvných podmienok predstavuje porušenie autorských a iných práv, ktoré sa trestá podľa zákonov Litovskej republiky.

 5. Práva a povinnosti poskytovateľa služieb

  1. Poskytovateľ služieb vynaloží všetko úsilie na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky a na zabezpečenie jej nepretržitej a bezchybnej prevádzky. 

  2. Poskytovateľ služieb má právo kedykoľvek vykonať zmeny webovej stránky a jej funkcií, ako aj poskytovaných služieb s cieľom zlepšiť fungovanie webovej stránky a maximalizovať peniaze používateľa.

  3. Poskytovateľ služieb má právo využívať služby tretích strán a/alebo postúpiť im svoje práva a povinnosti bez predchádzajúceho upozornenia.

  4. Poskytovateľ služieb nenesie zodpovednosť za akékoľvek zlyhanie webovej stránky, zlyhanie doručovacieho systému alebo iné okolnosti spôsobené vyššou mocou.

  5. Poskytovateľ služieb má právo ukončiť používanie webovej stránky.

  6. Poskytovateľ služieb môže ukončiť alebo obmedziť prístup používateľa k webovej lokalite bez predchádzajúceho upozornenia, ak:

   1. je to povinné v prípadoch stanovených zákonmi a inými právnymi aktmi Litovskej republiky alebo v súlade s požiadavkami príslušného orgánu;

   2. je to nevyhnutné na ochranu práv a oprávnených záujmov poskytovateľa služieb alebo tretích strán;

   3. Používateľ spôsobil alebo môže spôsobiť ohrozenie bezpečnosti ostatných používateľov webovej stránky, webovej stránky alebo jej dobrého mena;

   4. počas údržby, aktualizácie webovej stránky, ktorá si vyžaduje takéto obmedzenia pre používateľov.

 6. Povinnosti kupujúcich a predávajúcich

  1. Súhlasom s Podmienkami používania Partversal.sk a Pravidlami nákupu (ďalej len "Pravidlá") sa kupujúci zaväzuje:

   1. neporušovať ani neporušovať žiadne ustanovenia zákona, práva tretích strán, pravidlá Partversal.sk;

   2. nepoužívať Partversal.sk, ak Používateľ nie je spôsobilou fyzickou osobou, ktorá dosiahla plnoletosť, ktorej spôsobilosť na právne úkony nebola obmedzená rozhodnutím súdu a ktorá má plné oprávnenie a práva na uzatváranie a vykonávanie transakcií, alebo ak je na základe týchto Podmienok používania pozastavené právo Používateľa používať Partversal.sk;

   3. zaplatiť dlžnú sumu za nákup včas, pokiaľ neexistuje závažný dôvod, prečo tak neurobiť (napr. predávajúci zmenil popis výrobku, výrobok bol predaný, technické chyby viedli k nesprávnym informáciám v popise výrobku alebo kupujúci nemôže kontaktovať predávajúceho);

   4. vyzdvihnúť tovar zaplatený alebo rezervovaný prostredníctvom Partversal.sk včas, v lehote uvedenej v bode 8;

   5. pred zakúpením výrobku si pozorne prečítajte všetky informácie uvedené v inzeráte o predávanom výrobku, jeho konečnej cene, daniach a ďalších informáciách a v prípade akýchkoľvek nejasností alebo otázok sa dodatočne obráťte na zástupcov Partversal.sk;

   6. upozorniť poskytovateľa služieb, ak predávajúci riadne neplní svoje zmluvné povinnosti alebo inak porušuje práva alebo zákonné požiadavky kupujúceho

    1. plniť ďalšie povinnosti kupujúceho stanovené právnymi predpismi Litovskej republiky.

   7. Prijatím podmienok používania Partversal.sk sa predávajúci zaväzuje:

    1. nepredávať falšovaný tovar, neponúkať tovar, ktorý bol vyrobený alebo dovezený na územie Litovskej republiky v rozpore s právami duševného vlastníctva k ochranným známkam, inak neporušovať práva duševného vlastníctva tretích strán (vrátane autorských práv, práv k ochranným známkam, práv k dizajnom, patentom atď.) alebo práva iných tretích strán

    2. predávať len kvalitný tovar, ktorý bol legálne zakúpený a ktorý zodpovedá popisu v inzeráte, a len tovar, ktorý je skutočne na sklade. niesť zodpovednosť za prípadné vady kvality tovaru alebo iné nezhody v súlade s týmito Pravidlami a/alebo zákonom. Všetky nároky z vád Tovaru, nedostatočných informácií o Tovare alebo iných nezrovnalostí či nezrovnalostí je potrebné adresovať priamo Predávajúcemu;

    3. včas pripraviť tovar na vyzdvihnutie alebo prevzatie, pokiaľ neexistuje závažný dôvod, prečo tak neurobiť, ako napríklad porušenie alebo neplnenie zmluvných povinností zo strany Kupujúceho alebo ďalších podmienok uvedených v Inzeráte, alebo Kupujúci nie je zastihnuteľný;

     1. nemanipulovať s cenou tovaru, nenarušovať predaj ostatných predávajúcich žiadnymi prostriedkami alebo spôsobmi;

     2. nepodniknúť žiadne kroky, ktoré by mohli narušiť systém spätnej väzby od zákazníkov a hodnotenia predaja;

     3. nepoužívať kontaktné údaje zákazníkov na iné účely ako na predaj, nákup alebo odoslanie tovaru;

     4. plniť ďalšie povinnosti predávajúceho stanovené právnymi predpismi Litovskej republiky.

    4. Používatelia (kupujúci aj predávajúci) sa tiež zaväzujú:

     1. neprenášať údaje o používateľskom účte Partversal.sk alebo prihlasovacie údaje tretím stranám, zabezpečiť dôvernosť a bezpečnosť týchto údajov;

     2. nepodnikať žiadne kroky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť webovej stránky Partversal.sk a jej databázy, nešíriť informácie, ktoré obsahujú vírusy alebo iné počítačové programy alebo súbory, ktoré môžu narušiť normálne fungovanie Partversal.sk, byť umiestnené na iných počítačoch a spôsobiť tak škodu iným používateľom, poskytovateľom služieb alebo ich majetku, alebo narušiť používanie Partversal.sk alebo vášho počítača;

     3. nevytvárať ani neduplikovať služby poskytované Partversal.sk na akýkoľvek účel, nezverejňovať ani nenahrávať žiadne reklamy, reťazové listy ani ďalej nepredávať zakúpený tovar;

     4. nepoužívať Partversal.sk na nezákonné činnosti alebo podvody, neponúkať na nákup tovar, ktorého predaj je zakázaný alebo obmedzený;

     5. dodržiavať ostatné ustanovenia a povinnosti týchto Podmienok používania;

     6. nahradiť poskytovateľovi služieb všetky straty, ktoré mu vzniknú, ak ich spôsobí používateľ.

 7. Požiadavky na umiestnenie reklamy

  1. Za účelom zverejnenia inzerátov sa predávajúci zaväzuje stať sa používateľom systému správy a predaja použitých náhradných dielov ReCar za pevne stanovený poplatok, ktorý je predmetom osobitného dodatku k tejto zmluve.

  2. Uverejnením inzerátu na Partversal.sk sa predávajúci zaväzuje dodržiavať tieto obchodné podmienky, požiadavky právnych predpisov, čestné obchodné praktiky a zaväzuje sa:

   1. uverejňovať inzeráty len v príslušných a určených kategóriách inzerátov Partversal.sk;

   2. poskytovať presné, jasné, úplné a pravdivé informácie o predávanom výrobku a neposkytovať žiadne informácie, ktoré sú diskriminačné, hanlivé alebo inak porušujú zákon;

   3. správne a čestne určiť spravodlivú a objektívnu cenu výrobku a neuvádzať cenu výrobku, ktorá sa líši od ceny uvedenej v kľúčových informáciách o výrobku, alebo cenu, ktorá nezodpovedá skutočnej trhovej hodnote. Cena v inzeráte musí byť rovnaká ako na faktúre vystavenej kupujúcemu;

   4. nezverejňovať v komentároch k inzerátu iný tovar alebo služby ako tie, ktoré sú uvedené v hlavných informáciách inzerátu;

   5. nahrajte jasné, vysokokvalitné fotografie, na ktorých je zobrazený len ponúkaný produkt, a nezobrazujte na nich logá a iné grafické obrázky alebo nápisy. Je zakázané nahrávať fotografie bez súhlasu autora alebo iného oprávneného vlastníka fotografie (napr. zverejňovanie fotografií výrobku, ktorý ste jednoducho našli na internete);

   6. Nezverejňujte odkazy na iné webové stránky.

  3. Uverejnené inzeráty používateľov Partversal.sk možno nájsť vo vyhľadávaní Partversal.sk podľa kľúčového slova alebo kategórie do niekoľkých minút po nahratí inzerátu. V prípade poruchy Partversal.sk alebo v dôsledku iných prirodzených technických ťažkostí si však Poskytovateľ služby vyhradzuje právo považovať Inzerát za včasný, ak sa stane viditeľným vo vyhľadávači najneskôr 24 hodín po jeho nahratí.

  4. Pozíciu umiestnenej reklamy vo výsledkoch vyhľadávania môže ovplyvniť obsah reklamy, jej názov, vyhľadávacie výrazy, cena produktu, recenzie a hodnotenia a ďalšie faktory.

 8. Registrácia a účasť kupujúcich Parts.Lt 

  1. Kupujúci sa môže, ale nie je povinný, zaregistrovať a vytvoriť si osobný účet na Partversal.sk, aby mohol nakupovať tovar a pohodlnejšie používať Partversal.sk. Uskutoční sa to vyplnením registračného formulára v elektronickej podobe, pričom uvedie základné osobné údaje. Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť o sebe pravdivé, presné a úplné informácie. V prípade poskytnutia nepravdivých, nepresných alebo neúplných informácií alebo v prípade, že má poskytovateľ služieb dôvod domnievať sa, že takéto informácie boli poskytnuté, má poskytovateľ služieb právo pozastaviť alebo zrušiť registráciu kupujúceho, zablokovať profil kupujúceho a/alebo odmietnuť poskytovať kupujúcemu svoje služby.

  2. Kupujúcemu sú poskytnuté prihlasovacie údaje (prihlasovacie meno, ktoré si kupujúci sám vytvorí, a heslo), pomocou ktorých sa môže prihlásiť na Partversal.sk a využívať poskytované služby. Kupujúci zodpovedá za bezpečnosť svojich prihlasovacích údajov a za všetky úkony, ktoré vykonáva so svojimi prihlasovacími údajmi.

  3. Kupujúci používa Partversal.sk po registrácii bezplatne.

  4. Po vložení tovaru do košíka musí kupujúci zaplatiť za tovar spôsobmi uvedenými v Pravidlách, aby sa kúpna transakcia dokončila.

  5. Po dokončení nákupnej transakcie dostane kupujúci automatickú pozvánku na zhodnotenie celkovej skúsenosti s nákupom na Partversal.sk.

  6. Ak sa heslo kupujúceho stalo známym tretím osobám, kupujúci ho musí bezodkladne zmeniť.

  7. Kupujúci súhlasí s tým, že poskytovateľ služieb nezodpovedá za dostupnosť iných webových stránok a za úplnosť, presnosť, reklamu, produkty alebo iný materiál, ktorý sa na nich nachádza.

 9. Používanie súborov cookie

  1. Webová stránka Partversal.sk používa súbory cookie. Používajú sa výlučne na to, aby správca webovej stránky mohol identifikovať jedinečný počítač používateľa a tým zlepšiť poskytované služby. Súbory cookie uľahčujú a zjednodušujú prehliadanie a nezhromažďujú žiadne iné informácie o počítači Používateľa ani žiadnym iným spôsobom. 

  2. Používateľ si môže kedykoľvek prezrieť používané súbory cookie a zrušiť ich alebo súhlasiť s ich používaním v prehliadači svojho počítača.

 10. Spracovanie osobných údajov

  1. Osobné údaje kupujúceho sa spracúvajú v súlade s pravidlami uvedenými v Zásadách ochrany osobných údajov Partversal.sk, s ktorými sa odporúčame oboznámiť pred začatím prehliadania webovej stránky.

  2. Poskytovateľ služieb sa zaväzuje, že osobné údaje kupujúceho neposkytne tretím stranám.

PRAVIDLÁ NÁKUPU

 1. Všeobecné ustanovenia

  1. Tento nákupný poriadok (ďalej len "nákupný poriadok") sa vzťahuje na akúkoľvek zmluvu o predaji tovaru medzi predávajúcim a kupujúcim (ďalej len "zmluva"). Všetkým Kupujúcim a Predávajúcim odporúčame, aby sa pred zadaním objednávky oboznámili s týmito. Pravidlami nákupu. Má sa za to, že Kupujúci automaticky súhlasí s Pravidlami nákupu a Zásadami ochrany osobných údajov dokončením objednávky na online nákupnej platforme Partversal.sk. 

  2. Tieto pravidlá nákupu stanovujú všeobecné podmienky kúpnych a predajných zmlúv uzatvorených spoločnosťou Partversal.sk a tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto zmlúv.

  3. Ustanovenia týchto pravidiel obstarávania neobmedzujú a v žiadnom prípade sa nesmú vykladať ako obmedzujúce práva kupujúcich podľa právnych predpisov Litovskej republiky.

 2. Zmluva o objednaní tovaru

  1. Predávajúci uzatvára s kupujúcim zmluvu o predaji tovaru uvedeného v inzeráte. Takáto zmluva sa považuje za uzavretú okamihom, keď Kupujúci zaplatí za tovar umiestnený v elektronickom nákupnom košíku Partversal.sk.

 3. Platba

  1. Zákazník zaplatí poskytovateľovi služieb za zakúpený tovar (alebo tovar). Poskytovateľ služieb zabezpečí dodanie tovaru kupujúcemu nasledujúci pracovný deň po prijatí objednávky.

  2. Pri nákupe v Litve môže kupujúci za tovar zaplatiť:

   1. v hotovosti kuriérovi v čase doručenia;

   2. bankovou kartou pri doručení kuriérom alebo pri prevzatí na pošte.

  3. Kupujúci môže tiež zaplatiť:

   1. elektronické bankovníctvo prostredníctvom platobného systému Paysera v týchto bankách: Swedbank AB, SEB bankas AB, Luminor Bank AB, Danske Bank A/S Lietuvos filialas, Citadele bankas AB, Šiaulių bankas AB. Taktiež prostredníctvom skupiny úverových družstiev LKU. Upozorňujeme, že každá z uvedených bánk môže uplatňovať voči kupujúcemu vlastné poplatky za platby prostredníctvom elektronického bankovníctva;

   2. platby debetnou alebo kreditnou kartou. Ak si vyberiete tento spôsob platby, platba sa uskutoční okamžite. DÔLEŽITÉ: Platby kartou sú akceptované len v prípade, že banka, ktorá vydala vašu kartu, je zapojená do programov bezpečných online platieb (MasterCard SecureCode alebo Verified by Visa). Po zadaní údajov o karte môžete byť presmerovaní na webovú stránku banky, ktorá kartu vydala, aby ste zadali bezpečnostný kód potrebný na overenie vašej totožnosti.  Ak sa platba nepotvrdí, obráťte sa na banku, ktorá vydala vašu kartu, alebo si vyberte iný spôsob platby.

   3. prostredníctvom platobného systému PayPal a WebMoney.

 4. Dodanie/vyzdvihnutie tovaru

  1. Doručenie kuriérom:

   1. Tovar sa dodáva na adresu uvedenú kupujúcim v celej Litve.

   2. Poplatok za doručovacie služby sa automaticky vypočíta v systéme v čase nákupu.

   3. Čas doručenia závisí od zvoleného spôsobu doručenia a vychádza z predbežných odhadov vybraného kuriérskeho systému.

   4. Na obale balíka musí byť nálepka vytlačená zo stránky Partversal.sk.

  2. Zber tovaru:

   1. Po zaplatení za Tovar alebo Tovar si Kupujúci musí Tovar alebo Tovar vyzdvihnúť u Predávajúceho na adrese uvedenej v potvrdení objednávky. Tovar sa skladuje 14 (štrnásť) dní od dátumu nákupu. Po uplynutí tejto lehoty Predávajúci po dohode s Kupujúcim písomne informuje Poskytovateľa služieb, aby Kupujúcemu vrátil cenu Tovaru. Vrátenie peňazí sa uskutoční do 14 dní a výrobok bude opätovne zverejnený na Partversal.sk.

   2. Kupujúci sa môže rozhodnúť, že si Tovar vyzdvihne na samoobslužných termináloch.

 5. Vracia

  1. Predávajúci poskytne kupujúcim možnosť vrátiť nekvalitný alebo nekvalitný tovar do 14 (štrnástich) dní od jeho prevzatia alebo vyzdvihnutia v súlade s postupom uvedeným v Zásadách vrátenia tovaru.

  2. Prípadné vady predaného tovaru sa odstránia, kvalitný a nekvalitný tovar sa vymení alebo vráti v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka Litovskej republiky, zákona o ochrane práv spotrebiteľov Litovskej republiky a zákona o ochrane práv spotrebiteľov Litovskej republiky z 22. júla 2014. Uplatňujú sa tieto postupy.

 6. Vybavovanie reklamácií

  1. Zmluvné strany sa dohodli, že reklamácie kupujúceho týkajúce sa kvality tovaru, jeho súladu s informáciami v inzeráte alebo iných relevantných okolností preskúma poskytovateľ služieb, ktorý je oprávnený predbežne rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie kupujúceho. Ak Poskytovateľ služieb po zvážení všetkých okolností rozhodne, že reklamácia Kupujúceho je oprávnená, Predávajúci sa zaväzuje toto rozhodnutie akceptovať a riadiť sa ním. Tento postup riešenia reklamácií sa nepovažuje za alternatívny postup riešenia sporov a v žiadnom prípade nevylučuje možnosť Kupujúceho domáhať sa svojich porušených práv iným zákonom stanoveným spôsobom.

 7. Porušenie podmienok pravidiel

  1. Používatelia a kupujúci sú povinní dodržiavať podmienky týchto zmluvných podmienok a právne predpisy Litovskej republiky. V závislosti od povahy porušenia má Poskytovateľ služieb právo obmedziť, pozastaviť alebo zrušiť účet Používateľa, zrušiť nezaplatené transakcie, vymazať Inzeráty alebo ich presunúť na koniec zoznamu výsledkov vyhľadávania Inzerátov, pozastaviť ich alebo odstrániť nepresné, zavádzajúci alebo akýkoľvek iný text Inzerátu, ktorý nie je v súlade s požiadavkami reality alebo zákona, zaviazať Predávajúceho na vrátenie peňazí zaplatených za produkt, znížiť alebo zrušiť zľavy Predávajúceho, ako aj prijať iné technické a právne opatrenia, ak Používateľ

   1. porušuje ustanovenia právnych predpisov a týchto pravidiel;

   2. ohrozuje práva tretích strán;

   3. Poskytnutie nepravdivých registračných údajov alebo nezaplatenie požadovaných poplatkov načas.

  2. Používateľ bude informovaný o sankciách, ktoré sa predpokladajú alebo uplatňujú za príslušné porušenie Pravidiel, na e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve alebo počas registrácie na Partversal.sk.

 8. Povinnosti poskytovateľa služieb 

  1. Poskytovateľ služieb sa zaväzuje:

   1. vynaložiť maximálne úsilie na to, aby poskytované služby boli bezpečné, kvalitné a správne fungujúce a aby inzeráty predávajúceho boli riadne zverejnené až do predaja tovaru alebo jeho odstránenia z Partversal.sk na podnet predávajúceho;

   2. Ak si kupujúci zvolí doručenie tovaru na ním uvedenú adresu, najneskôr do 12.00 hod. nasledujúceho pracovného dňa po prijatí platby za tovar zakúpený v Inzeráte a nákladov na dopravu, vyslať kuriérsku službu na miesto určené predávajúcim na uskladnenie tovaru.

  2. Poskytovateľ služieb má právo:

   1. zmeniť a/alebo zaviesť nové spôsoby platby a doručenia a nové poplatky. Kupujúci budú o zmenách informovaní najmenej 30 dní pred vykonaním zmien zo strany Partversal.sk, a to e-mailom a v ich osobných účtoch. Ak Kupujúci naďalej používa Partversal.sk, má sa za to, že automaticky súhlasí so zmenami daňového systému alebo zavedením nových daní.

   2. pozastaviť alebo ukončiť poskytovanie služieb a plnenie svojich povinností, ak existujú oprávnené dôvody domnievať sa, že predávajúci nedodržiava podmienky týchto podmienok používania a/alebo ustanovenia zákona.

  3. Poskytovateľ služieb nezodpovedá za:

   1. akékoľvek obchodné procesy, výsledky, dynamiku predaja, zisky alebo straty používateľa, ktoré môžu súvisieť s používaním alebo nemožnosťou používať Parts.lt;

   2. pravdivosť a presnosť obsahu inzerátov, pravosť a/alebo pôvod predávaného tovaru, jeho zákonnosť a kvalitu a včasnú platbu;

   3. škodu spôsobenú Používateľovi alebo tretím osobám v dôsledku obsahu Inzerátu a/alebo jeho umiestnenia na Partversal.sk;

   4. Potvrdenie totožnosti zákazníka, ako aj správne používanie prihlasovacieho mena, hesla a ďalších osobných údajov. Poskytovateľ služieb nezodpovedá za použitie týchto informácií tretími stranami v dôsledku nesprávneho použitia údajov;

   5. nevhodné správanie Používateľov na Partversal.sk;

   6. akúkoľvek majetkovú a nemajetkovú ujmu, ktorá môže vzniknúť Používateľom alebo iným osobám a ktorá mohla vzniknúť priamo alebo nepriamo na účtoch Používateľov, v komentároch alebo v dôsledku iných informácií poskytnutých Partversal.sk;

   7. porušenie autorských práv (napr. nahratím fotografií tovaru), iné porušenie duševného vlastníctva alebo porušenie akéhokoľvek druhu a akýmkoľvek spôsobom zo strany Používateľa zákona;

   8. Za prerušenie prevádzky Partversal.sk alebo databázy, stratu údajov alebo za škody spôsobené Používateľom alebo iným osobám z technických dôvodov a/alebo ťažkostí alebo iných udalostí, ktoré Používateľovi bránia v používaní Partversal.sk (poruchy internetového pripojenia, poruchy počítačového vybavenia, telekomunikačného vybavenia alebo iných zariadení atď.).

 9. UDALOSTI MIMO KONTROLY POSKYTOVATEĽA SLUŽIEB A PREDÁVAJÚCEHO 

  1. Predávajúci sa nepovažuje za zodpovedného za akékoľvek neplnenie alebo oneskorenie plnenia zmluvy alebo akýchkoľvek povinností vyplývajúcich zo zmluvy, ak je takéto neplnenie alebo oneskorenie spôsobené vyššou mocou. V takom prípade je Poskytovateľ služieb povinný:

   1. Musí bezodkladne informovať kupujúceho o výskyte vyššej moci;

   2. Povinnosti predávajúceho vyplývajúce zo zmluvy sa pozastavia a lehota na splnenie povinností sa predĺži.

   3. Ak vyššia moc ovplyvní dodanie Tovaru Kupujúcemu, Predávajúci dohodne nový termín dodania po skončení vyššej moci.

 10. Duševné vlastníctvo

  1. Všetok obsah Partversal.sk vrátane jeho výberu a usporiadania (okrem osobných údajov Používateľov a nimi nahraných informácií), všetky práva k Partversal.sk, adresa webovej stránky, iniciatíva Poskytovateľa služieb voči Dalys.ochranné známky, diela, softvér a/alebo jeho časti, slogany, dizajny, grafické značky a iné predmety duševného vlastníctva, ktoré sú zobrazené na Partversal.sk, sú majetkom Poskytovateľa služieb alebo ich Poskytovateľ služieb oprávnene používa na základe zmlúv s oprávnenými vlastníkmi predmetov duševného vlastníctva alebo iných platných právnych úkonov. Akékoľvek úpravy alebo kopírovanie obsahu, dizajnu alebo iné použitie webovej stránky je bez súhlasu Poskytovateľa služieb zakázané.

  2. Poskytovateľ služieb nezodpovedá za ochranné známky (ak existujú), ktoré používatelia používajú na Partversal.sk, a nemôže niesť zodpovednosť za prípadné porušenie právnych predpisov týkajúcich sa duševného vlastníctva alebo iných právnych predpisov zo strany používateľov.

  3. Predávajúci súhlasí s tým, že jeho inzeráty a iný zverejnený obsah vrátane akéhokoľvek duševného vlastníctva sú súčasťou databázy Partversal.sk a môžu byť použité poskytovateľom služieb na reklamné alebo iné účely. Predávajúci súhlasí s tým, že za použitie týchto položiek, ktoré vlastní, nebude platiť žiadne licenčné poplatky ani poplatky za licencie.

 11. Vylúčenie zodpovednosti za odkazy tretích strán 

  1. Partversal.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za odkazy tretích strán, ktoré sa používajú na týchto stránkach a ktoré odkazujú na iné stránky, a nemá na ne žiadny vplyv.

  2. Partversal.sk nemá žiadny vplyv na obsah alebo povahu týchto stránok a používateľ tým, že sa rozhodne na ne kliknúť a byť presmerovaný na inú stránku ako na stránku Partversal.sk, preberá vlastnú zodpovednosť.

 12. Riešenie sporov 

  1. V prípade sporu týkajúceho sa podmienok týchto podmienok používania uprednostňuje poskytovateľ služieb riešenie sporov v dobrej viere a nájdenie vzájomne uspokojivého kompromisu. V prípade, že sa nepodarí dosiahnuť dohodu, spory sa budú riešiť na súdoch Litovskej republiky.

 13. Záverečné ustanovenia 

  1. Podmienky používania sa riadia právom Litovskej republiky.

  2. Ak sa niektoré ustanovenie týchto pravidiel z akéhokoľvek dôvodu považuje za neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, bude odstránené a platnosť ostatných ustanovení tým nebude dotknutá.

  3. Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo doplniť alebo zmeniť ustanovenia týchto Pravidiel informovaním Používateľov prostredníctvom e-mailu, osobných účtov a webovej stránky Partversal.sk. Všetky zmeny nadobúdajú účinnosť 30 dní po ich zverejnení. Ak Používateľ pokračuje vo využívaní služieb poskytovaných Partversal.sk aj po uplynutí tejto lehoty, znamená to, že so zmenami automaticky súhlasí.

  4. Spory medzi spotrebiteľmi a predávajúcimi rieši Štátny úrad na ochranu práv spotrebiteľov (adresa Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, tel. (8 5) 262 6751, fax. (8 5) 279 1466, e-mail: [email protected]).

  5. Na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 možno spory týkajúce sa zmluvných záväzkov medzi spotrebiteľom s obvyklým pobytom v EÚ a obchodným subjektom usadeným v EÚ riešiť prostredníctvom platformy na elektronické riešenie sporov (EDR), ktorá je k dispozícii na adrese https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=LT.

Pohodlné doručenie

Doručenie pre vás najpohodlnejším spôsobom prostredníctvom kuriérov alebo pošty

VENIPAK LogoDPD LogoGLS LogoFedex Logo

Flexibilná platba

Platba kartou, e-bankingom alebo v hotovosti

Visa LogoMasterCard LogoPaypal LogoPaysera Logo

Pomoc

Kontaktujte našich manažérov

Partversal.sk je online obchodná platforma, kde je ľahké a rýchle nájsť diely pre ojazdené autá alebo motocykle, ktoré potrebujete. Chápeme, že váš čas je vzácny, preto sme tento systém navrhli s ohľadom na vaše pohodlie. So službou Partversal.sk nebudete musieť strácať čas obvolávaním rôznych autovrakovísk alebo šrotovisiek – stačí použiť náš portál a získate prístup k najväčšej databáze dielov pre autá a motocykle, ktoré sú dostupné v Litve na jednom mieste. Máme spojenie s mnohými spoľahlivými autovrakoviskami po celej Litve a môžeme poskytnúť širokú škálu použitých komponentov s fotografiami, popismi a cenami. Každým dňom rastie počet dodávateľov a dielov, ktoré poskytujú, a so zvyšujúcou sa ponukou dielov rastie aj vaša šanca nájsť ich u nás. Potrebné diely na auto alebo motorku si jednoducho objednáte z pohodlia domova alebo kancelárie a kuriér vám ich doručí do 3-7 pracovných dní. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa použitého dielu, vždy sa môžete poradiť s našimi skúsenými konzultantmi. Chceme sa uistiť, že budete s nákupom spokojní, takže ak diel nebude sedieť, bezplatne vám ho vymeníme alebo ho môžete vrátiť do 14 dní.

VENIPAK LogoDPD LogoGLS LogoFedex LogoDB Schenker Logo
Visa LogoMasterCard LogoPaypal LogoPaysera Logo
© 2024 Partversal.sk nie je žiadnym spôsobom prepojený s výrobcami automobilov, motocyklov a nákladných automobilov (súčiastok), ktorých informácie poskytuje a ktorých diely sa predávajú Partversal.sk. Obrázky, ochranné známky a všetky ostatné informácie slúžia len na identifikáciu výrobcov tovaru. Všetky uvedené ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov. Všetky informácie a práva chránené autorskými právami sú chránené a ich kopírovanie je zakázané.